+31 (0)3 13 45 08 57

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van MTC – Milius Training & Consultancy , Dorpsweg 7, 6956 AM Spankeren hierna te noemen: MTC

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van MTC Overeenkomst: een overeenkomst met MTC

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MTC en een opdrachtgever
2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MTC en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De door MTC gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MTC is slechts gebonden indien zij de opdracht schriftelijk aanvaardt.
2. De prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MTC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. MTC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. MTC heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MTC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MTC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MTC zijn verstrekt, heeft MTC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. MTC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MTC is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MTC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door MTC of door MTC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart MTC en de door MTC ingeschakelde derden voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MTC zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal MTC de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MTC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. Indien afspraken zijn gemaakt voor een uitvoeringsdatum en deze afspraken minder dan 1 maand van tevoren worden verschoven naar een andere datum, heeft MTC het recht voor de alsdan vervallen datum aanspraak te maken op vergoeding van alle gemaakte en te maken kosten voor die datum alsmede op 40% van het voor die datum verschuldigde honorarium, onverminderd het recht op volledige beloning voor de werkzaamheden op de nader af te spreken nieuwe datum.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen MTC en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever MTC derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MTC, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
4. Indien MTC met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is MTC niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien gewijzigde omstandigheden dat rechtvaardigen en in de gevallen, bedoeld in artikel 5.
5. Opdrachtgever is indien MTC van dat recht gebruik maakt gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te beëindigen, indien de verhoging niet volgt uit een wettelijk voorschift en: -de prijswijziging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst; -of de verhoging meer dan 10 % van het tarief is.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag op de rekening van MTC.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of een WSNP-aanvraag van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van MTC op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door MTC geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van MTC totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met MTC gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht MTC onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat MTC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan MTC of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MTC zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten
1.Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten belopen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,–.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MTC. De klacht dient een gedetailleerde omschrijving te bevatten, zodat MTC in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal MTC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever Algemene Voorwaarden MTC – Milius Training & Consultancy Versie januari 2010 2 schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MTC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft MTC recht op compensatie voor reeds gemaakte kosten, kosten in verband met bezettingsverlies en op gederfde winst. Voorts blijft opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MTC, zal MTC in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van de werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MTC extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. MTC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: -Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; -Na het sluiten van de overeenkomst MTC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.
2. Voorts is MTC bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MTC op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MTC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. MTC behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien MTC aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft MTC het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Indien MTC of door MTC ingeschakelde derden aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MTC in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag voor het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Ingeval van een overeenkomst tot interimmanagement, is de opdrachtgever gehouden op eigen kosten een verzekering voor de aansprakelijkheid van MTC af te sluiten en is de aansprakelijkheid van MTC tot de uitkering onder die polis beperkt.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MTC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MTC toegerekend kunnen worden; – Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. MTC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MTC of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart MTC en de door MTC ingeschakelde derden voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan MTC informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MTC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MTC niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MTC worden daaronder begrepen.
3. MTC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MTC zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel MTC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MTC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, behoudens voorzover uit een wettelijke plicht anders volgt.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt MTC zich de rechten en bevoegdheden voor die MTC toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door MTC verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MTC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. MTC behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van MTC of door MTC ingeschakelde derden en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 21 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van MTC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is. Niettemin heeft MTC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen MTC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Van toepassing is steeds de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.